Työskentelymenetelmistäni ja -filosofiastani


Pääasiallinen suuntaukseni on ratkaisukeskeinen (niin psykoterapiassa, kouluttamisessa, terveyden edistämisessä, coachauksessa kuin työnohjauksessakin). Kutsuisin  kuitenkin viitekehystäni ennemminkin integratiiviseksi, sillä työskentelyni perustuu myös mm. kognitiivisen psykoterapian, terveyspedagogiikan, psykologian, sosiaalipsykologian, neuropsykiatrian ja HOT-terapian menetelmiin sekä johtamis- ja työhyvinvointitutkimukseen ja sosiologiseen teoriaan. (Tarkemmin lueteltu sivun alaosassa)

Etsimme yhdessä voimavaroja, ja lähdemme kehittämään taitoja asiakaslähtöisesti - asiakkaan toiveita kuunnellen ja kunnioittaen! Tästä johtuen jokaisesta työskentelyprosessista tulee hyvin yksilöllinen.

Työskentelemme tulevaisuuspainotteisesti, ja pyrimme etsimään elementtejä, jotka auttavat näkemään tulevaisuuden valoisampana ja myönteisempänä mahdollisuutena – kuitenkaan vaikeaa tai jopa traumaattista menneisyyttä ohittamatta. Kyse on ensisijassa uusien taitojen oppimisesta, omien vahvuuksiesi löytämisestä ja hyödyntämisestä, elämän merkityksellisyydestä ja uudenlaisten näkökulmien etsimisestä. Tavoitteena on koheneva vointi ja toimintakyky, ja tässä keskeistä on muutos sekä ajattelumalleissa että käytännön toiminnassa. Annamme muutokselle ja ihmisenä kasvamiselle riittävästi aikaa. Yleensä rauhallisesti ja pienin askelin omaksuttu taito johtaa pysyvämpään muutokseen. Etsimme asiakkaalle yksilöllisesti sopivia tapoja toteuttaa muutoksia. Erehtyminen ja "repsahtaminen" kuuluvat osaksi taitojen oppimisprosessia, joten niistä ei kannata syyllistää itseään. Oikeat ajattelumallit ja toimintatavat löytyvät useimmiten vasta prosessimaisesta - kokeilujen, erehdysten  ja onnistumisten kautta .

Näen ihmisen kokonaisvaltaisesti eli holistisesti, jolloin eri osa-alueet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Lähestymistapani on systeemiteoreettinen, joten pyrimme parantamaan toimintakykyä sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueita vahvistaen. Tässä hyödynnän monipuolista terveys-, sosiaali- ja käyttäytymistieteiden, lääketieteen ja pedagogiikan asiantuntemustani sekä työkokemustani.

Kokonaisterveyden ja toimintakyvyn kohentuessa sekä arjen sujuvoituessa ja rytmittyessä yleensä voimavarat lisääntyvät ja "kestävyys" työskennellä myös vaikeiden asioiden, tunteiden ja ongelmien parissa lisääntyy.

Ryhmätyöskentelyssä hyödynnän vertaistukea ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä.

Psykoterapiassa omainen voi tulla mukaan "tsemppaustiimiin" ja toisinaan mukaan vastaanotolle, mikäli asiakas itse niin toivoo.


Hyödynnän asiakkaiden toiveiden mukaan esimerkiksi seuraavia menetelmiä:

• Ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä

• Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä

• Luovien elementtien hyödyntämistä (kuvallinen ilmaisu, valokuvat, narratiivinen ja fiktiivinen kirjoittaminen, musiikki)

• Terveyspedagogisia menetelmiä

• Toiminnallisuutta, autenttisia (aitoja) ympäristöjä ja ilmiöoppimista

• Rentoutusharjoituksia ja tietoisuustaitojen (mindfulness) harjoittelua

• Neuropsykiatriaan sovellettavia valmentavia ja pedagogisia menetelmiä

• Toiminnanohjaustaitojen kehittämistä

Arjessa selviytymisen käytäntöjen opettelua

• Elämänfilosofista ja sosiologista pohdintaa 

• Systeemiteoreettista lähestymistapaa

• Altistusharjoituksia

• Tunnetaitojen vahvistamista mm. korjaavien kokemusten avulla

• Tunnekarttoja

• HOT-terapiaan perustuvaa matriisia

• Erilaisia psykiatrian mittareita (Core om, BDI, GAD-7, KEDS, BES, AUDIT ym.) 

Fysiologiaan ja lääketieteenseen liittyvää teoriaa 

Johtamisen psykologiaa ja teorioita 

Itsemyötätunnon vahvistamismenetelmiä 

• Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä